Pomáháme

 

Naše firma si uvědomujeme svou povinnost jednat nad rámec vymezený vlastní podnikatelskou činností a přispívat k růstu kvality života v ČR a tam, kde problémy nedokáže řešit zřizovatel (stát či samosprávné celky) či jiná osoba vlastními silami v plné míře.

Jako společensky odpovědná firma se chceme společně s našimi partnery podílet na řešení problémů jednotlivců i skupin obyvatel ČR a to jak v oblasti sociální tak environmentální.

 

pomáháme jako firma

 

V rámci naší dlouhodobé strategie zavádíme opatření vedoucí ke snižování negativního dopadu činnosti firmy na životní prostředí. U jednotlivých projektů nastavujeme měřitelné cíle a výsledky dokumentujeme.

Vše ve vztahu k životnímu prostředí, snižujeme negativní dopad firmy na životní prostředí, vytváříme aktivity zlepšující stav životního prostředí, projekty a aktivity zavádějící principy cirkulární ekonomiky, předcházející vzniku odpadu nebo proaktivně zapojující spotřebitele do snižování dopadu na klima a životní prostředí.

 

 

NAŠE PRIORITy

 

Pomáháme především projektům, které se týkají dětí, mládeže a pomoc seniorům.

Ke zlepšení kvality života přispíváme jednorázovou i dlouhodobou podporou. Naše pomoc je většinou ve formě finančních darů, nefinanční podpory a studentských grantů. Působíme na regionální i celorepublikové úrovni.

 

 

 

Máte zajímavý projekt?

 

Zasláním úplně vyplněné žádosti se při splnění všech předepsaných podmínek stáváte žadatelem o dar vedeným v evidenci společnosti.

Zaslání vyplněné žádosti jako takové nezakládá nárok na poskytnutí daru, nýbrž je podmínkou pro postoupení žádosti hodnotící komisi. Hodnotící komise informuje žadatele o způsobu vyřízení jeho žádosti nejpozději do konce příslušného pololetí.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

 

 

ZDRAVÁ TRÁVA s.r.o.

tel.: +420 731 083 020

email: info@zdravatrava.cz

 

 

 

Podmínky pro subjekty žádající o dar

 

Musí jít o žadatele s vlastní právní subjektivitou. Musí jít o následující typ neziskového subjektu: nadace, obecně prospěšná společnost, spolek (dříve občanské sdružení), příspěvková organizace, soukromá osoba, zdravotnická zařízení, sportovní činnost pro mládež. Musí jít o subjekt působící v ČR, a to nejméně 3 roky vzhledem k datu podané žádosti o dar.

Žadatel je schopen svou činnost doložit referenčními kontakty a vlastními internetovými stránkami. V případě poskytnutí daru je žadatel ochoten zpřístupnit účetnictví pro kontrolu náležitého naložení s poskytnutou podporou.

V případě poskytnutí daru se subjekt zavazuje realizovat podpořený projekt do 12 měsíců od podpisu darovací smlouvy.

 

 

Logo JPG