Reklamační řád

Úvodní ustanovení

Prodejnou nebo Provozovnou ZDRAVÁ TRÁVA s.r.o., se v tomto reklamačním řádu rozumějí PROVOZOVNY, PRODEJNY VÝDEJNY produktů, prostředků sítě ZDRAVÁ TRÁVA s.r.o. provozované v České republice společností a jejími dceřinými společnostmi.

Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu zdravatrava.cz

Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020 a nahrazuje veškerá předchozí znění.

 

Práva kupujícího z vadného plnění:

Společnost odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:

– má vlastnosti, které si strany ujednaly, které společnost nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

– se hodí k účelu, který pro její použití společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

– je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

– vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu 1 měsíce od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

– u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

– na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

– u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo

– vyplývá-li to z povahy věci.

 

Místo uplatnění reklamace

Společnost reklamaci přijme v kterékoliv PROZOVNĚ, jakož i v sídle společnosti.

V případě, že zboží bylo zakoupeno prostřednictvím e-shopu zdravatrava.cz,doporučujeme zaslat zboží běžným balíkem na adresu ZDRAVÁ TRÁVA s.r.o., Hornická 686, 735 42 Těrlicko. V případě, že zboží bylo zakoupeno prostřednictvím e-shopu zdravatrava.cz doporučujeme zaslat zboží běžným balíkem na adresu ZDRAVÁ TRÁVA s.r.o., Hornická 686, 735 42 Těrlicko. Upozorňujeme, že dobírky nejsou přebírány.

 

Podmínky a forma uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 měsíců od převzetí.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá společnost kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Zjistí-li kupující vadu zboží, musí tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Při zasílání reklamovaného zboží na adresu prodávajícího doporučujeme kupujícímu vyplnit a přiložit reklamační formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího.

Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to nejlépe předložením daňového dokladu, jeho kopie či jiným vhodným způsobem.

Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží.

Uplatnění reklamace je písemně zaznamenáno v reklamačním protokolu.

 

Lhůta k vyřízení reklamace

Reklamaci společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním protokolu.

 

Možnost odvolání

Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, doporučujeme obrátit se na vedoucího, případně e-mailem na adresu info@zdravatrava.cz . Tím není nijak dotčeno právo zákazníka na mimosoudní či soudní přezkum.