Odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy ZDE

 

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

 

Článek 1. Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží [v případě uzavření kupní smlouvy]; nebo

kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží [v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí].

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ZDRAVÁ TRÁVA s.r.o., a to:

na adrese: ZDRAVÁ TRÁVA s.r.o., Hornická 686/38, 735 42 Těrlicko,

a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostředkem elektronické komunikace, E-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Článek 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání, ale kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud se výslovně nedohodneme jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Převzetí zboží:

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na uvedenou adresu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám prokazatelně odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

Náklady spojené s vrácením zboží:

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží:

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Kupující dále bere na vědomí, že od kupní smlouvy na dodávku zboží nelze odstoupit v následujících případech:

předmětem koupě bylo zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

předmětem koupě bylo zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

předmětem koupě bylo zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

 

Kupující dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím, pokud jde o smlouvu:

na základě které prodávající kupujícímu vydá či prodá prostředky a/nebo vydá či prodá potraviny pro zvláštní účely; potravinové doplňky, nápoje nebo v dodávce potravin, doplňků stravy, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do kupujícího domácnosti nebo do jiného místa, které kupující určil.

Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím se řídí výlučně příslušnými ustanoveními právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, kterými se rozumí produkty přibalené ke zboží i produkty poskytnuté zákazníkovi navíc k nakoupenému zboží za cenu nepřesahující 1,- Kč bez DPH, a dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE